Direcția pentru agricultură județeană Iași

INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE ,, AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI " PENTRU ANUL 2020

INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE ,, AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI " PENTRU ANUL 2020 (Hotărâre nr. 202/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019

Ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol. ,, Programul de susținere a producției de usturoi " se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019 – 2021.

Beneficiarii pot fi:

• producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;

• producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

• producătorii agricoli persoane juridice.

Condiții de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere usturoi, anul . . . . . . . . . ., beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București";

b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a);

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii prevăzute în

Anexa 1;

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului usturoi

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitanții completează o cerere de înscriere (Anexa 1), însoțită de următoarele documente, prezentate în original și copie, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ prin înscrierea pe copie a sintagmei ,, conform cu originalul ":

a) B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) atestatul de producător;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; f) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 2;

g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

Cererea de înscriere se depune până cel târziu la data de 15 mai, inclusiv.

Cererile sunt înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.

În baza cererii, declarației și a comunicării solicitanților, reprezentanții DAJ Iași verifică existența culturii.

Valorificarea producției de usturoi se face în perioada 1 iulie - 20 noiembrie, inclusiv.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene documente justificative (bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care să ateste valorificarea producției de usturoi, până la data de 27 noiembrie 2020, inclusiv, a anului de cerere.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor în anul 2020 este de maximum 14.248,8 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciții financiare / beneficiar și este proporțională cu suprafața efectiv cultivată.

În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite (dar care în total ajung la minim 3.000 mp), acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură unde se găsește suprafața deținută. În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare,

după transmiterea tuturor documentelor.

,, Având în vedere Ordonanțele militare nr. 1 și nr. 2 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - 19 și Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020, cererile de înscriere în programul de susținere a producției de usturoi și documentele aferente se vor depune la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași numai online pe adresa: k_ramona2006@yahoo.com.,,

 

 

Minimis_usturoi_MADR.docx