Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Produse traditionale

27-03-2017

PRODUSE TRADIŢIONALE

Produs tradiţional - trebuie să fie obţinut din materii prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;

 • tradiţionalitatea - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau cantitativă ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară sau naţională ori prin standarde voluntare; totuşi această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiţionalităţii unui produs;
 • atestarea produselor tradiţionale - recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu prevederile normei conditiile si criteriile pentru atestarea PRODUSELOR TRADITIONALE 

Produsul tradiţional nu poate fi înregistrat dacă:

 • se referă doar la cerinţe de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevăzute de o reglementare comunitară specifică;
 • este înşelător, cum este în special cel care se referă la o caracteristică evidentă a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specificaţiei tehnice a produsului şi nici aşteptărilor consumatorilor cu privire la caracteristicile tradiţionale ale produsului.

Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini.

Cererea de înregistrare a produsului tradiţional, care include caietul de sarcini, se depune la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a judeţului în a cărui rază teritorială se realizează produsul. n Reprezentanţii împuterniciţi ai MAPDR, din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, numiţi pentru acordarea licenţelor de fabricaţie, analizează dacă cererea şi caietul de sarcini corespund prevederilor norme şi comunică solicitantului dacă există neconformităţi, situaţie în care acesta va depune o nouă cerere însoţită de documentaţia completată conform observaţiilor făcute.

Reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în caietul de sarcini. n Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal care se semnează de reprezentantul împuternicit constatator şi de solicitant sau de împuternicitul acestuia, redactat în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant şi unul la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană.

În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal şi constituie motivaţia neînscrierii produsului în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează în procesul-verbal, care constituie actul în baza căruia se înscrie produsul în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană va înainta Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o copie a procesului-verbal şi a caietului de sarcini în baza cărora produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.

Derogări de la normele sanitar veterinare pentru produse tradiţionale pe baza de lapte

 • Ordinul nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei satinare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte Publicat in MO nr. 860/28.11.2002
 • Art.8 – conţine prevederi privind derogările care se acorda in cazul produselor tradiţionale pe baza de lapte Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente :
 • Numele produsului – Brânza de (numele localităţii )
 • Descrierea naturii si caracteristicilor materiilor prime si/sau ingredientelor utilizate lapte de vaca sau bivoliţa, capra , oaie seminţe (chimen, ţelina, mărar, etc) alte ingrediente
 • Descrierea metodei de preparare a produsului cu referire la traditionalitatea acesteia : Vor fi descrise toate operaţiunile in ordinea desfăşurării inclusiv depozitarea si conservarea produsului (amestecare, fierbere, pasteurizare, fermentare, maturare, taiere, afumare, adăugare de cheag, ambalare, depozitare, etc) cu referire la tradiţionalitate
 • Descrierea caracteristicilor tradiţionale · Reţeta( lapte de vaca in amestec cu lapte de bivoliţa, capra, oaie) · Mod de preparare ( un anumit tip de cheag, un anumit mod de maturare, afumare, fermentare etc) · Anumite tipuri de ingrediente specifice · Prezentare ( scoarţa de brad, putinei, chişca de porc, etc)
 • Descrierea caracteristicilor produsului · Gramajul · Modul de ambalare (in saramura, vid, natural, etc) · Indicarea caracteristicilor organoleptice, fizice, chimice si microbiologice
 • Cerinţe proceduri de verificare si control ale tradiţionalităţii § Parametrii tehnologici (durata, temperaturi, proprietăţi organoleptici) – inspectorii DADR § Parametrii fizico- chimici si microbiologici - inspectorii DSVSA

Legislaţie

1. Ordin MAPDR nr. 690/2004 Publicat in MO nr. 938/14.10.2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale – FORMULARE Cerere de inregistrare produse traditionale

DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATA (DOP)

Denumire de origine - numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepţionale, al unei ţări, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau un produs alimentar: - originar din această regiune, din acest loc specific sau această ţară; şi - a cărui calitate sau ale cărui caracteristici sunt datorate în principal ori exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali şi umani inerenţi şi ale cărui producţie, procesare şi preparare au loc în aria geografică precizată;

 • PDO (Protejarea denumirilor de origine) acoperă termenii folosiţi in descrierea produselor agricole si alimentare care sunt produse, procesate si preparate intr-o zona geografica recunoscuta utilizând o tehnologie cunoscuta INDICATIE GEOGRAFICA PROTEJATA (IGP) Indicaţie geografică - numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepţionale, al unei ţări, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau un produs alimentar: - originar din această regiune, din acest loc specific sau această ţară; şi - care are o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi ale cărui producţie şi/sau procesare şi/sau preparare au loc în aria geografică precizată.
 • PGI (Protejarea indicaţiilor geografice) ) legăturile geografice trebuie sa acopere cel puţin una din fazele de producere, procesare si preparare .Mai mult produsul poate beneficia de o buna reputaţie.
 • TSG (Specificitatea tradiţionala garantata) nu este obligatoriu sa se facă referinţa la originea produsului, dar in special trebuie sa se facă referinţa asupra caracterului tradiţional, adică compoziţia produsului.

Pentru a putea beneficia de o denumire de origine protejată (DOP) sau de o indicaţie geografică protejată (IGP), un produs agricol sau un produs alimentar trebuie să fie conform unui caiet de sarcini.

Caietul de sarcini conţine cel puţin elementele următoare: numele produsului agricol sau al produsului alimentar, inclusiv denumirea de origine sau indicaţia geografică; descrierea produsului agricol sau a produsului alimentar, inclusiv a materiilor prime, dacă este cazul, şi principalelor caracteristici fizice, chimice, microbiologice şi/sau organoleptice ale produsului sau alimentului; precizarea ariei geografice şi, dacă este cazul, detalii care să indice respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţie elementele care să dovedească faptul că produsul agricol sau produsul alimentar este originar din aria geografică după caz; descrierea metodei de obţinere a produsului agricol sau a produsului alimentar şi, dacă este cazul, a metodelor locale, autentice şi constante, precum şi informaţii privind ambalarea, dacă grupul solicitant determină şi justifică faptul că ambalarea trebuie făcută în aria geografică precizată, în scopul păstrării calităţii, asigurării trasabilităţii sau al inspecţiei; detalii care să justifice legătura cu mediul geografic sau cu originea geografică după caz; detalii privind structurile de inspecţie; elementele specifice ale etichetării legate de menţiunea DOP sau IGP, după caz, sau menţiunile tradiţionale naţionale echivalente; orice cerinţe eventuale ce trebuie respectate, prevăzute de dispoziţiile comunitare şi/sau naţionale.

Numai un grup este abilitat să depună o cerere de înregistrare; în sensul prezentului articol, prin grup se înţelege orice asociere, indiferent de forma sa juridică sau de componenţa sa, de producători şi/sau de procesatori care realizează acelaşi produs agricol sau produs alimentar; la acest grup pot participa şi alte părţi interesate.

Un grup poate depune cerere de înregistrare numai pentru produsele agricole sau produsele alimentare pe care le produce sau le obţine Cererea de înregistrare include caietul de sarcini Cererea este trimisă Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Verificarea cererii şi a caietului de sarcini se face de către organisme private de certificare a conformităţii şi de inspecţie, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care este instituţia publică centrală cu atribuţii, competenţe şi responsabilităţi în verificarea şi inspecţia modului în care sunt aplicate şi respectate prevederile prezentelor norme; după verificare, cererea împreună cu caietul de sarcini şi alte documente pe baza cărora s-a fundamentat decizia se transmit Comisiei Uniunii Europene de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

O protecţie, în sensul prezentelor norme, a denumirii solicitate, la nivel naţional, precum şi, dacă este cazul, o perioadă de adaptare pot fi acordate numai tranzitoriu de la data transmiterii cererii către Comisia Europeană; acestea pot fi acordate în egală măsură tranzitoriu, în aceleaşi condiţii, în cadrul unei cereri de modificare a caietului de sarcini.

Protecţia naţională tranzitorie încetează începând cu data la care este luată decizia înregistrării în conformitate cu prevederile prezentelor norme; de la data încetării protecţiei naţionale tranzitorii, poate fi fixată o perioadă de adaptare, limitată la maximum 5 ani, cu condiţia ca întreprinderile interesate să fi comercializat legal produsele în cauză, utilizând în mod continuu denumirile solicitate cu cel puţin 5 ani înaintea datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

Legislaţie

1. Ordin MAPDR nr. 285/2004 Publicat in MO nr. 414/10.05.2004 pentru aprobarea Normelor privind protecţia denumirilor de origine si indicaţiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare-

2. Ordin MAPDR nr. 233/2004 Publicat in MO nr.. 414/10.05.2004 pentru aprobarea Normelor privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare

Produse cu denumire indicatie geografica protejate.doc

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.