Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Licentiere

22-03-2017

DOCUMENTAŢIA

necesară acordării licenţei de fabricaţie pentru produsele alimentare

Cererea - tip de solicitare a licenţei de fabricaţie (anexa nr. 2) va fi însoţită de următoarele documente în copie:

a. Statutul societăţii comerciale sau autorizaţia eliberată în conformitate cu reglementările in vigoare pentru asociaţiile familiale si persoanele fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică independentă, în copie;

b. Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale emis de oficiul registrului comerţului, în copie;

c. Certificat de înregistrare fiscală al societăţii comerciale sau al asociaţiei familiale şi persoane fizice, în copie;

d. Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru care se solicită licenţa de fabricaţie, eliberată de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, în copie sau anexa la certificatul de înregistrare eliberat de Biroul Unic semnată şi ştampilată pentru unităţile care desfăşoară activităţi care sunt supuse înregistrării şi autorizării prin Biroul Unic al Camerei de Comerţ şi Industrie;

e. Autorizaţia sanitar veterinară de funcţionare pentru unităţile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberată de către Direcţia Sanitară Veterinară judeţeană, în copie sau anexa la certificatul de înregistrare eliberat de Biroul Unic semnată şi ştampilată pentru unităţile care desfăşoară activităţi care sunt supuse înregistrării şi autorizării prin Biroul Unic al Camerei de Comerţ şi Industrie;

f. Fişa unităţii pentru care se solicită licenţa de fabricaţie, întocmită conform anexei nr. 3.

g. Fişa laboratorului uzinal, întocmită conform anexei nr. 4 şi / sau dotarea laboratorului uzinal pentru verificarea parametrilor tehnologici;

h. Specificaţie tehnică sau standard de firmă, elaborată şi aprobată de agentul economic, care trebuie să cuprindă condiţiile de calitate ale produsului şi data durabilităţii minimale a acestuia, de respectarea cărora producătorul rămâne răspunzător, condiţiile specifice de manipulare, transport şi depozitare şi regulile de verificare a calităţii;

i. Schema şi instrucţiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produs pentru care se solicită licenţa de fabricaţie, care trebuie să cuprindă toate fazele fluxului tehnologic, începând cu recepţia materiilor prime până la depozitarea produsului finit, şi modul în care sunt verificaţi şi controlaţi parametrii tehnologici, precum şi utilajele şi instalaţiile tehnologice;

j. Fişa cu privire la pregătirea de specialitate a personalului, întocmită conform anexei nr. 5, în care să se menţioneze:

  • personalul de conducere a procesului de fabricaţie, care trebuie să aibă, în funcţie de gradul de complexitate al unităţii, cel puţin pregătire profesională medie de specialitate, atestată;
  • personalul de laborator, care trebuie să aibă, în funcţie de gradul de complexitate al unităţii, cel puţin pregătire profesionale de specialitate, atestată;
  • personalul de excepţie, care va cuprinde, preponderat, personal calificat cu pregătire profesională specifică la nivelul de complexitate al activităţilor pe care le desfăşoară.

k. Contract de analize cu laborator terţ acreditat / autorizat pentru verificarea parametrilor declaraţi în specificaţiile tehnice pentru agenţii economici care nu au în dotare laborator uzinal de analize. Agenţi economici care desfăşoară activităţi în laboratoare de patiserie - cofetărie prezintă documentele prevăzute la lit. a) - f). Agenţi economici care desfăşoară activităţi de ambalare şi / sau îmbuteliere de produse alimentare prezintă documentele prevăzute la lit. a) - f). Acte normative care reglementează această autorizare: OMAAP nr. 357 şi Regulament cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea licenţelor de fabricaţie publicate în M.O. nr. 404 din 10.06.2003.

Activităţile şi produsele pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale acordă licenţe de fabricaţie sunt specificate în anexa nr. 1.

Anexa_nr_1.doc

Anexa_nr_2.doc

Anexa_nr_3.doc

Anexa_nr_4.doc

Anexa_nr_5.doc

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.