Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Depozite cereale

22-03-2017

AUTORIZAREA DEPOZITELOR DE CEREALE

Cerealele se depozitează în spaţii autorizate, care trebuie să asigure respectarea condiţiilor de depozitare, recepţia, păstrarea şi livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării şi/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor şi industrializare. Autorizaţiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la cererea operatorilor economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare pentru produse agricole.

Autorizaţiile de depozit se acordă pentru spaţiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de depozit cuprinde şi prevederi referitoare la condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare Procedura de acordare a autorizaţiei de depozit

În vederea obţinerii autorizaţiei de depozit, operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate spaţiile în cauză cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

Cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit este însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare, care cuprinde condiţiile minime necesare pentru autorizare, completată de solicitant pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Cererea-tip însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, care se deschide la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică la faţa locului, la unităţile de depozitare pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei de depozit, realitatea datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant. Rezultatul verificărilor se înscrie în raportul de evaluare de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr.

Raportul de evaluare se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de către reprezentantul împuternicit al operatorului economic; un exemplar rămâne operatorului economic şi unul se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la data încheierii acestuia.

Concluziile reprezentantului împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea autorizaţiei de depozit se menţionează distinct în raportul de evaluare, care constituie actul în baza căruia se poate acorda autorizaţia de depozit.

Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, răspund pentru corectitudinea verificării pe teren a exactităţii datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant. În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite toate condiţiile aplicabile fiecărei unităţi de depozitare, necesare acordării autorizaţiei de depozit, aceasta se menţionează detaliat în raportul de evaluare la rubrica "Menţiuni speciale", cu precizarea de comun acord cu operatorul economic a termenelor de remediere, şi constituie motivaţia neacordării autorizaţiei de depozit. După remedierea deficienţelor constatate, operatorul economic poate înainta o nouă solicitare de acordare a autorizaţiei de depozit.

În baza raportului de evaluare, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază administrativ-teritorială se află unitatea de depozitare eliberează autorizaţia de depozit. Autorizaţiile de depozit se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Formularele autorizaţiilor de depozit se asigură, la nivel naţional, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se distribuie direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii împuterniciţi ai acestora. Necesarul de formulare tipizate ale autorizaţiilor de depozit pentru fiecare judeţ se stabileşte în baza centralizării datelor din Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, deschis la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Fondurile necesare tipăririi formularelor tipizate ale autorizaţiilor de depozit se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Legislaţie

1. Ordonanţa de urgenta nr. 12 din 22/02/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 27/02/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

2. Lege nr. 225 din 07/06/2006 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 501/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

3. Ordin nr. 222 din 30/03/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 05/04/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

DESCĂRCARE FORMULARE:

Autorizarea depozitelor - Anexa 1.doc

Autorizarea depozitelor - Anexa 2.doc

Autorizarea depozitelor - Anexa 3.doc

Autorizarea depozitelor - Anexa 4.doc

Autorizarea depozitelor - Anexa 5.doc

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.